Klachtenprocedure Health Investment

Health Investment doet haar uiterste best om alle cursussen naar ieders wens te laten verlopen. Desondanks is het mogelijk dat u niet geheel tevreden bent over een door u gevolgde cursus. Indien gewenst is het mogelijk om uw klacht kenbaar te maken. Hieronder kunt u een beschrijving lezen van hoe u uw klacht kunt indienen en hoe deze behandeld zal worden.

Definities
Instelling: Health Investment.
Indiener: Deelnemer aan een van onze congressen/nascholingen.
Klacht: Klachten over inhoudelijke, organisatorische, relationele of financiële aspecten van de congressen/nascholingen, geconstateerde afwijkingen met betrekking tot de cursusinformatie of problemen met een docent.
Docent: De door de instelling aangewezen begeleider van de cursus.
Aangeklaagde: De directie of de docent.

Doel van de procedure
Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Kortom het bevorderen van de kwaliteit van de cursus en de cursusorganisatie.

Ontvangst en registratie klacht
Onderaan deze pagina vindt u een klachtenformulier. Vergeet na het invullen van het formulier niet op ‘verzenden’ te drukken. Een klacht kan ook schriftelijk (per post of e-mail) ingediend worden bij de instelling:
Health Investment
t.a.v. mw. Marieke Schooleman
Oudegracht 6
3511 AM Utrecht
marieke.schooleman@healthinvestment.nl

Een klacht dient binnen vier weken na het gevolgde congres/nascholing ingediend te zijn. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van een klacht wordt deze in behandeling genomen. De klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier.

Behandeling
Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener schriftelijk een ontvangstbevestiging van de klacht. De behandelaar onderzoekt de klacht en stelt vast of deze gegrond is. Binnen vier weken na ontvangst dient de klacht door Health Investment afgehandeld te zijn. Neemt de afhandeling door omstandigheden een langere periode in beslag dan wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Mochten de door Health Investment geboden oplossingen voor de indiener niet volstaan dan zal de onafhankelijke redactieraad binnen 4 weken reageren op de klacht. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Maatregelen
Indien de klacht niet gegrond wordt bevonden, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, met toelichting van de bevindingen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden wordt de indiener schriftelijk op de hoogte gebracht van de oplossing of te nemen maatregel. De oplossing of maatregel wordt uitgevoerd binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing. Betrokkenen worden geïnformeerd door de behandelaar. Ter bevordering van de kwaliteit worden zo nodig maatregelen getroffen en procedures aangepast ter voorkoming van herhaling van de klacht.

Afsluiten klacht
Na afhandeling van de klacht wordt het klachtenregistratieformulier afgewerkt en gearchiveerd bij Health Investment. Het klachtenregistratieformulier en bijbehorende stukken worden voor een periode van drie jaar bewaard.

Klachtenformulier Health Investment